Logo kdcl img

Overleg Douane Bedrijfsleven

In ons land vinden Douane, handel, industrie en...
26 maart 2021 / 5415

In ons land vinden Douane, handel, industrie en logistieke sector elkaar al jaren in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Binnen het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) bespreken Douane Nederland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vraagstukken met betrekking tot het EU-buitengrensoverschrijdende goederenverkeer in de breedste zin des woords. Gelijkwaardigheid en wederzijdse transparantie vormen de basis van de dialoog. Partijen hebben oog en oor voor elkaars verantwoordelijkheden, belangen en wensen, en stemmen deze waar mogelijk op elkaar af. Op deze manier wordt steeds gezamenlijk gezocht naar een optimale balans tussen handhaving en handelsfacilitatie.

Jvr  douane maasvlakte 02 03 2011 343

Omdat de samenwerking tussen Douane en bedrijfsleven zo hecht is, heeft het ODB voor de Nederlandse overheid de status van National Committee on Trade Facilitation (NCTF). Daarom sluiten – afhankelijk van de agendapunten – regelmatig vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties aan bij het overleg.

Onderwerpen van gesprek

Op de agenda van het ODB staan punten die raken aan de douanelogistiek en de douane-

afhandeling. Dit kunnen onderwerpen van operationele aard zijn, maar ook thema’s met een meer strategisch gehalte. Daarnaast worden zaken besproken als aanpassingen in IT-systemen en invoeringstermijnen van wet- en regelgeving.
 De agenda’s van ODB-vergaderingen en onderliggende stukken worden gepubliceerd. Deze stukken vindt u als bijlage binnen deze projectenpagina.

Vertegenwoordiging vanuit de overheid

De Douane is voorzitter van het ODB, vanuit zijn, in de wet benoemde, coördinerende taak binnen het toezicht op het EU-buitengrensoverschrijdend goederenverkeer.

Het Ministerie van Financiën Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ), het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn ook in het ODB vertegenwoordigd. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) nemen deel vanuit hun rol als toezichthouder, voor zover deze samenloopt met de taak van de Douane.

 

Vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven

Toetreden tot het ODB is voorbehouden aan relevante ketenpartners van de Douane: koepel-organisaties met een landelijke dekking die een functie vervullen in de grensoverschrijdende douanelogistiek. Zij worden immers in hun processen en procedures geraakt door de onderwerpen die in het ODB ter tafel komen. Een overzicht van de deelnemers vindt u in de publicatie ‘inrichting en protocol Overleg Douane Bedrijfsleven’.

Structuur

In het ODB Algemeen bespreken partijen de strategische visie van de Douane ten aanzien van het uitvoeringsbeleid op toezicht en handhaving van het EU-buitengrensoverschrijdend goederen-verkeer. Ook fungeert dit gremium als stuurgroep voor verschillende onderwerpen.

Onder het ODB Algemeen vallen drie werkgroepen die zich bezighouden met onder meer de implementatie van wet- en regelgeving en het discussiëren over vakgerichte generieke vraagstukken:
• Het ODB Actueel behandelt actuele (uitvoerings-)vraagstukken die relevant zijn voor het primaire proces van de Douane en op korte termijn moeten worden opgepakt.
• Het ODB Middellange Termijn (ODB MLT) heeft bijzondere aandacht voor vraagstukken die voortkomen uit de implementatie van het Douane Wetboek van de Unie en voor brede ontwikkelingen in de samenwerking met andere handhavingsdiensten bij grensoverschrijdende logistiek.
• Het ODB Informatie Technologie (ODB IT) behandelt specifieke vraagstukken op IT-gebied.

Onder een werkgroep kan voor een specifiek thema een klankbordgroep of tijdelijke werkgroep worden ingesteld.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Inrichting en protocol

Auteur Jaar
Douane Nederland 2021

Insights artikel Organization and protocol

Auteur Jaar
Douane Nederland 2021

Inhoud