Logo kdcl img

Studentenopdracht: Verbeteren duurzaamheidsstrategie/ Investigate and improve carbon emissions at Nijssen

Bedrijf: Nijsen company | Diervoederfabrikant Locatie: Veulenseweg 20,...
17 juni 2024 / 124
  • Bedrijf: Nijsen company | Diervoederfabrikant
  • Locatie: Veulenseweg 20, 5814 AC Veulen
  • Duur: studentgroep voor één semester, start in september 2024
  • Project: PRO7

 

  • Company: Nijsen company | Diervoederfabrikant
  • Location: Veulenseweg 20, 5814 AC Veulen
  • Duration: student (group) for one semester, starting in September 2024
  • Project: PRO7

Probleem omschrijving

 Door nieuwe regelgeving omtrent het meten en rapporteren van Greenhouse Gasses (GHG) emissies, dienen logistiek dienstverleners zich voor te bereiden op het meten en reduceren van CO2-emissies. Aangezien veel bedrijven niet bewust zijn van de gevolgen van deze nieuwe regelgeving is er behoefte om deze bedrijven te ondersteunen. Daarnaast weten ze vaak niet aan welke eisen en wensen van de klanten en leveranciers in de supply chain ze moeten voldoen op het vlak van emissie rapportages.

Als beginpunt is het lectoraat Supply Chain Innovation in september ’23 gestart met het uitvoeren van een project om MKB logistieke dienstverleners te ondersteunen op strategisch niveau. De focus van dit onderzoek ligt op bewustwording, benodigdheden in de supply chain, CO2 metingen op bedrijfsniveau en een strategisch verbeterplan. In dit project kunnen de studenten de onderzoeksgroep ondersteunen. De studenten kunnen de onderzoeksgroep ondersteunen met de volgende opdracht.

Inventariseren, analyseren en verbeteren van de duurzaamheidsstrategie van MKB logistiek dienstverleners in Limburg.

Als onderdeel van deze opdracht inventariseren de studenten welke regelgeving van toepassing is voor deze specifieke logistiek dienstverlener. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de eisen zijn van ketenpartners op het vlak van CO2-emissie om vervolgens een berekening te maken op bedrijfsniveau om te komen tot een analyse om uiteindelijk CO2 emissies te reduceren.

Verschillende bedrijven nemen deel aan hetzelfde project op hetzelfde moment. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de verschillende bedrijven met elkaar worden vergeleken.

 

Geinteresseerd?

Wil jij graag je kennis verbreden en verdiepen op het vlak van CO2-emissies bij logistieke bedrijven? Dan is dit project iets voor jou. Als je wil deelnemen in dit project stuur dan je motivatie en CV naar Fred Nooijen (f.nooijen@fontys.nl) & Ayrton Wouters (a.wouters@fontys.nl) voor 1 juli 2024.

English below

Problem description

Due to new regulations regarding the measurement and reporting of Greenhouse Gases (GHG) emissions, logistics service providers need to prepare for measuring and reducing CO2 emissions. Since many companies are not aware of the consequences of these new regulations, there is a need to support these businesses. In addition, they often do not know the requirements and expectations of customers and suppliers in the supply chain regarding emission reports.

As a starting point, the Supply Chain Innovation lectorate began a project in September '23 to support SME logistics service providers at a strategic level. The focus of this research is on awareness, requirements in the supply chain, CO2 measurements at the company level, and a strategic improvement plan. In this project, the students can support the research group. The students can assist the research group with the following task:

Mapping out the current situation, analyse, and improve the sustainability strategy of SME logistics service providers in Limburg.

As part of this assignment, the students will inventory which regulations apply to this specific logistics service provider. In addition, they will map out the requirements of supply chain partners regarding CO2 emissions, then perform a calculation at the company level to analyze and ultimately reduce CO2 emissions.

Various companies participate in the same project at the same time. Based on the research results, different companies can be compared with each other.

 

Interested?

Would you like to enrich your knowledge of the impact and consequences of carbon regulations on logistics companies? Then this is a suitable project for you. If you would like to participate in this project, please send your letter of motivation and resume to Fred Nooijen (f.nooijen@fontys.nl) & Ayrton Wouters (a.wouters@fontys.nl) before the 1st of July 2024.