Logo kdcl img

Vlotte douaneafhandeling heeft positief effect op Nederlandse economie

Investeringen in vlotte afwikkeling van douaneprocessen leiden tot...
01 februari 2017 / 332

Investeringen in vlotte afwikkeling van douaneprocessen leiden tot een toename van handelstromen via Nederland en hogere inkomsten voor de Nederlandse economie en de logistieke sector in het bijzonder. Ecorys onderzocht de ‘Economie Benefits of Customs’ in opdracht van de Topsector Logistiek.

Scope en opzet

De studie analyseert de impact op de handel tussen landen van verbeteringen in douane-gerelateerde indicatoren en de mate waarin een toename van de handel van dergelijke verbeteringen kan bijdragen tot een toename van het BBP per hoofd van de bevolking. Op die basis geeft hij een overzicht van de lange termijn effecten van beleid gericht op handelsfacilitering.

In de analyse zijn de douane-gerelateerde indicatoren geïdentificeerd die een robuuste relatie hebben met internationale handel. Daarbij zijn indicatoren uitgesloten waarvan de relatie met de handel niet met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld, of waarvan het geschatte effect te veel varieerde in combinatie met verschillende indicatoren, of waarvan het geschatte effect gewoon in tegenspraak was met verwachtingen. Vervolgens is verder gewerkt met een kleinere subset van indicatoren waarvoor gegevens in de loop van de tijd beschikbaar waren, en waarvan de resultaten in onderstaande tabel zijn weergegeven.

Belangrijkste resultaten

Onderstaande tabel illustreert de impact op bilaterale handel voor een verbetering van 5% in bovengenoemde indicatoren:

Impact trade

Voortbouwend op deze resultaten is een verdere analyse gemaakt die de bijdrage toont van de vier beleidsdimensies van de douane – te weten innovatie, ICT performance, controles en het vertrouwen op zelfregulering - en hun respectievelijke bijdrage aan de ontwikkeling van handel. De volgende tabel laat de berekende toename van de handel zien voor een verbetering van 1% voor elk van deze indicatoren:

Impact trade 2

Wat nu te doen?

De resultaten van deze studie kunnen beleidsmakers helpen bij het beoordelen van verschillende beleidsopties, door bij bezuinigingen en intensiveringen de verschillende beleidsopties aan de hand van de onderzochte parameters – mede aan de hand van een kosten-baten analyse - te vergelijken met betrekking tot hun verwachte impact op de handel.  

Relevante publicaties