Logo kdcl img

Goederenvervoer: Weg van spoor en water

Goederenvervoer over de weg gaat gemakkelijk en snel,...
22 april 2021 / 1128

Goederenvervoer over de weg gaat gemakkelijk en snel, maar heeft vaak last van files en andere opstoppingen én levert veel CO2-uitstoot op. Het duurzame alternatief is vervoer via spoor of water en betekent de inzet van een andere transportmodaliteit, ook wel modal shift.

Om de shift van weg naar water en spoor te bewerkstellingen heeft het rijk €2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, de eerste gaat om het structureel inbedden van modal shift in de bedrijfsvoering. Dit kan door het bundelen en verplaatsen van containers en bulktransporten van weg naar water of het spoor en door het differentiëren, bestemmen en geschikt maken van vrachten voor vervoer via de binnenvaart of het spoor. Hiertoe is inmiddels een regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd. De tweede mogelijkheid: het verbeteren van de toegang tot containervervoer via de binnenvaart of spoor door verbeterde toepassing en ontwikkeling van afspraken en werkwijzen die relevant zijn voor het gebruik van de verschillende modaliteiten weg, spoor en binnenvaart. Hiertoe volgt nog een publicatie volgen.

Door deze regeling wordt ingezet op het stimuleren van een blijvende modal shift en zet in op water via de Goederen(vervoer)corridor Oost en Goederen(vervoer)corridor Zuid-Oost - oftewel de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo - van in totaal minimaal 2.000 TEU per dag. Voor spoor geldt een doelstelling van minimaal 200 TEU per dag voor geheel Nederland. Om deze volumes per dag te halen, kunnen deze ook gebundeld worden. In totaal is het ministerie voornemens om ruim 40 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de komende vier jaar. Er volgen na deze eerste subsidieregeling in de komende jaren naar verwachting nog verschillende andere rondes, zodat bedrijven die nu niet in de gelegenheid zijn om in te schrijven daar later nog een kans voor krijgen.

Crossc 1

Praktische informatie zoals de looptijd en subsidiabele activiteiten zijn te vinden via de Staatscourant: Staatscourant 2021, 14215 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) of neem contact op Stichting Connekt (015-251 6565, email: MSR@connekt.nl, website: www.connekt.nl).

Connekt is de uitvoeringsorganisatie van de Topsector Logistiek en binnen de raamovereenkomst Infrastructuur en Waterstaat en Connekt voor de uitvoering van diensten en het bijbehorende mandaat. De Topsector Logistiek is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve het topsectorenbeleid in het goederenvervoer en de logistiek.