Logo kdcl img

Centre of Expertise KennisDC Logistiek

23 juli 2015

Logistics For Society

Om de snel veranderende maatschappij te kunnen dienen hebben we ten eerste logistieke professionals nodig die op een andere wijze leren onderzoeken en opgeleid worden dan tot nu toe gebeurt. Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen doen wij door het opzetten van Learning Communities, waarbij vanuit verschillende disciplines studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samen leren en ontwikkelen, “community learning” dus!

2150951279

Over het Centre of Expertise KennisDC Logistiek

Eind 2010 kwam een discussie op gang tussen het toen net opgerichte Technologische Top Instituut Dinalog (nu TKI Dinalog) en een aantal lectoren logistiek. De lectoren waren – verenigd in het KennisAkkoord – op zoek naar verregaande samenwerken en inbedding van het toegepast onderzoek in het logistieke onderwijs. TKI Dinalog zocht naar mogelijkheden om het mkb de uitkomsten van projecten te laten implementeren. Het CoE KennisDC Logistiek was geboren. Zes hogescholen vormden de thuisbasis voor de regionale KennisDC’s. Als knooppunten brachten ze de wereld van kennisinfrastructuur, onderwijs en onderzoek enerzijds en het logistieke werkveld, het bedrijfsleven en andere (intermediaire en overige) organisaties anderzijds bij elkaar. De activiteiten van TKI Dinalog vormden de brug naar het regionale bedrijfsleven. Tegelijkertijd versterkte de inzet van studenten in stages en afstudeeropdrachten de kennisdisseminatie en valorisatie zowel naar het werkveld als naar het onderwijs.

Bekijk de promofilm van ons 10-jarig bestaan in 2020 die het KennisDC in al zijn facetten beschrijft.

Het Centre of Expertise KennisDC Logistiek heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een sterke netwerkorganisatie die vanuit een gezamenlijke Logistieke Kennis- en Innovatieagenda (KIA) samenwerkt aan het praktijkgericht onderzoek en onderwijs van de toekomst.

We leveren een bijdrage aan:

 1. Prominente en actuele (regio-overstijgende) maatschappelijke uitdagingen

 2. Innovatie van het logistieke hbo-onderwijs

 3. Content/inhoud voor actuele curricula

 4. Gezamenlijk onderzoek en leren door studenten, docenten en onderzoekers

Ons Centre of Expertise heeft een groot draagvlak. De Topsector Logistiek en TKI-Dinalog zien de noodzaak voor deze samenwerking en ondersteunt deze ook. De Colleges van Bestuur van de zes betrokken hogescholen zijn via het Bestuurlijk Overleg aangehaakt. De Kennis Innovatie Agenda (KIA) is door het KennisAkkoord opgesteld en in nauwe samenwerking met het LPL-hbo, de KennisDC Managers en het werkveld geconcretiseerd in het CoE KennisDC Logistiek Ambitieplan. Het LPL heeft ook het nieuwe Landelijke opleidingsprofiel (LoP) voor de opleidingen Logistics Management en Logistics Engineering geschoeid op de ontwikkelingen zoals opgenomen in het Ambitieplan.

Lees de KIA en het Ambitienplan hier: Ambitieplan en KIA 2024 – 2027.

Partners van ons Centre of Expertise

Vertegenwoordigd in het CoE KennisDC Logistiek zijn:

 1. Het logistiek hbo-onderwijs (via het Landelijk Platform Logistiek)

 2. Het praktijkgericht onderzoek (via lectoraten verenigd in het KennisAkkoord)

 3. (Regionale) valorisatie, disseminatie en innovatieondersteuning binnen onderwijs alsook lectoraten.

 4. De KennisDC Managers zijn hierin de cruciale schakel. Zij verbinden intern binnen hogescholen, regionaal en ook landelijk.

 5. Het werkveld (o.a. via TLN, evofenedex)

Combinatie alle logo's partners

Maatschappelijke thema's

De door ons gekozen maatschappelijke thema’s richten zich op specifieke systeemuitdagingen waar logistieke kennis een cruciale rol speelt en waar het Kennisakkoord Logistiek het verschil kan en wil maken.

De maatschappelijke thema's waarop wij focussen zijn:

 • Logistiek in de Leefbare Stad> We vertalen de last mile naar de optimale mile;
 • Greening Corridors> We ontwikkelen groene logistieke paden;
 • Zorg> Met nieuwe kennis naar een betaalbare en duurzame zorg.

Praktijkgericht logistiek onderzoek van de toekomst

Het CoE KennisDC Logistiek faciliteert het regio-overstijgend ontwikkelen, valoriseren en verspreiden van logistieke kennis ter ondersteuning van prominente maatschappelijke vraagstukken. Daartoe wordt state-of-the-art (regio-overstijgend) praktijkonderzoek gedaan in nauwe samenwerking met het werkveld, (kennis)instellingen, overheden en andere key-stakeholders. Om het praktijkonderzoek en de verspreiding van de ontwikkelde kennis zo optimaal mogelijk te ondersteunen bouwen we gezamenlijk aan krachtige en inspirerende ecosystemen (o.a. via Living Labs en Learning Communities). Op die manier hopen we naast de ontwikkeling en verspreiding van impactvolle kennis ook een bijdrage te leveren aan een inspirerende leer- en ontwikkelomgeving voor studenten, docenten, onderzoekers en professionals.

‘Het KennisDC Logistiek is een belangrijke partner voor toegepast onderzoek en voor disseminatie en valorisatie naar het regionale logistieke mkb als ook het onderwijs.’ Albert Veenstra (Professor of Trade and Logistics bij RSM Erasmus University)

Praktijkgericht logistiek onderwijs van de toekomst

De bij het praktijkonderzoek opgedane kennis en nieuwe inzichten worden waar mogelijk toegepast door het werkveld en vloeien ook weer terug in de curricula. De student heeft keuze en voert zelf de regie binnen en tussen de learning communities. Het werkveld met zijn alumni zijn samen met de lectoren de “voedingsbodem” voor actueel toegepast onderzoeksvraagstukken binnen de learning communities. De praktijkonderzoeksplaatsen bieden een leerruimte voor alle niveaus. Dit door de verschillende leerjaren heen en ook voor MBO-, AD-, Master-, WO en LLO studenten. Veranderingen gaan zo snel dat curricula niet meer snel genoeg kunnen worden aangepast door één hogeschool. Denk aan de specifieke kennis die nodig is voor het omgaan met bijvoorbeeld AI, data en duurzaamheidsvraagstukken in het onderwijs. Hiervoor is de samenwerking met andere CoE-hogescholen cruciaal. Daarbij is de input vanuit het onderzoek onontbeerlijk. Deze koppeling tussen hogescholen en lectoraten, met als 'smeermiddel' de KennisDC managers om het werkveld/maatschappij bij het opleiden van onze studenten te betrekken, is hetgeen wij als CoE KennisDC Logistiek voorstaan. We noemen dit 'Logistics for Society'.

Contact

Ben je benieuwd wat het CoE KennisDC Logistiek voor jou kan betekenen bekijk onze contactpagina of neem direct contact op via info@kennisdclogistiek.nl.