Logo kdcl img

Kennisatelier Logistieke strategie in Noord- en Oost-Nederland groot succes

Op 1 juli 2016 vond bij Hogeschool Windesheim...
07 juli 2016 / 1320

Op 1 juli 2016 vond bij Hogeschool Windesheim in Zwolle het Kennisatelier ‘Logistieke strategie in Noord- en Oost-Nederlandplaats. Het Kennisatelier werd georganiseerd door KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. Enkele tientallen vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en kennisinstellingen gingen met elkaar in gesprek over de logistieke strategie in de regio.

Samenhang verladers en logistieke dienstverleners belangrijk

Na een korte inleiding van lector Willem Buunk (dagvoorzitter), vertelde Jeroen Fanoy (Provincie Overijssel) over de Overijsselse beleidsuitdagingen voor de logistiek. Hij ging in op hoe de logistiek in het beleid de afgelopen jaren een steeds vastere plek heeft weten te krijgen en hoe daar de komende jaren verder invulling aan wordt gegeven. Associate lector Fatma Saçli besprak vervolgens de inzichten die zijn verkregen uit twee jaar praktijkgericht logistiek onderzoek aan KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland. Deze inzichten dragen bij aan het versterken van de logistieke concurrentiekracht van Noord- en Oost-Nederland en het optimaliseren van de ketens, zowel vanuit efficiëntie- als vanuit duurzaamheidsperspectief. Gastspreker Frank van Kerkhof, logistiek directeur van de ForFarmers Group, de trends en toekomstperspectieven als het gaat om de logistieke uitdagingen in de agri & food sector.

Van ketensamenwerking naar logistieke concurrentiekracht

In twee workshops werd er daarna ingezoomd op twee strategische thema’s: de relatie tussen ketensamenwerking en duurzaamheid in logistiek, en de logistieke concurrentiekracht in de regio. Uit de eerste workshop kwam duidelijk naar voren dat samenwerking de kansen verbetert voor duurzaamheid in logistiek. Maar juist het tot stand te brengen van samenwerking blijft de grootste uitdaging. Het gebruik van onder andere Big Data zou kunnen helpen dit te realiseren. In de tweede deelsessie workshop stond het fenomeen logistieke hotspot ter discussie, als middel om de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats te positioneren. Er was overeenstemming dat het predicaat van logistieke hotspot aandacht trekt, vooral bij overheden, maar niet zozeer bij ondernemers die bezig zijn met het runnen van een bedrijf. In de ogen van de in de regio gevestigde ondernemers onderscheidt Noord- en Oost-Nederland zich door onder andere de arbeidsmoraal en de sterke aanwezigheid van hoogwaardige maakindustrie. In de rest van Nederland wordt dit onvoldoende (h)erkend.  De uitdaging is om dit beter uit te dragen en Noord- en Oost-Nederland zo beter op de kaart te zetten. 

Behoefte aan kennisintensieve logistiek

Het Kennisatelier werd afgesloten met een korte terugblik op de workshops en een reflectie daarop. Er werd gesteld dat de logistieke sector de motor is die andere sectoren aanjaagt. Het blijft daarom belangrijk kennis te ontwikkelen in samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Voor meer informatie over het praktijkgericht onderzoek in de logistiek, neem contact op met associate lector Logistiek Dr. Fatma Saçli,  f.sacli@windesheim.nl of 088 4699478.