Logo kdcl img

Landelijk Greening Corridors Event: Digitalisering van de keten

Het halfjaarlijkse evenement van de SPRONG-groep Greening Corridors,...
12 december 2023 / 727

Het halfjaarlijkse evenement van de SPRONG-groep Greening Corridors, gehouden op 30 november 2023, was een bijeenkomst van experts en belangstellenden op het gebied van de verduurzaming van transportcorridors en logistieke knooppunten. De focus van deze editie lag op de digitalisering van de logistieke keten, een cruciaal aspect voor de verduurzaming ervan. Het evenement, georganiseerd door vijf hogescholen, richtte zich op het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en delen van praktijkkennis binnen een publiek-privaat ecosysteem.

De opening van het recente SPRONG-groep Greening Corridors-evenement werd verzorgd door Dennis Moeke van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die tevens partner is in de SPRONG-groep. Hij benadrukte belangrijke thema's zoals synchromodaliteit, capaciteitsdeling en -planning, slim onderhoud, alternatieve energiedragers, autonome modaliteiten, risicoanalyse, datadeling, data learning en het Physical Internet. Deze onderwerpen zijn gericht op het efficiënter benutten van infrastructuur en transportmiddelen en het nastreven van schone, veilige en autonome vervoerswijzen.

Gc1

Een belangrijk aandachtspunt was 'Digitalisering van de keten'. Hierbij werd onderstreept dat de beschikbare enorme hoeveelheden data kunnen bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van supply chains. Er blijft echter veel onbenut potentieel. Cruciale onderwerpen hierin waren data sharing, data learning en het Physical Internet (PI). De eerste presentatie werd gegeven door Lorí Tavasszy die de nadruk heeft gelegd op het PI en de rol ervan in de toekomstige benutting van transportcorridors. Hij benadrukte het belang van digitalisering, met name de standaardisatie van producten en diensten voor verbeterde interoperabiliteit en efficiëntie, wat leidt tot modulariteit. Tavasszy onderstreepte ook het belang van dynamische planning en geautomatiseerde netwerkbeheersing voor efficiëntere corridors. De ontwikkeling van samenwerkingsplatforms voor asset- en datadeling werd gepresenteerd als essentieel voor het verbeteren van logistieke processen.

Hij benadrukte verder de noodzaak van een gestructureerde aanpak voor asset sharing en de oprichting van een PI-governance voor de implementatie van wereldwijde PI-systemen, waarbij hij de corridors als een integraal onderdeel van dit grotere PI-ecosysteem beschouwde. Tijdens het Greening Corridors-evenement heeft Lorí Tavasszy een inzichtelijke presentatie gegeven waarin hij het concept van het fysieke internet als basis nam en uitlegde hoe corridors hier een integraal onderdeel van kunnen vormen. Hij benaderde de corridors als een klein, maar essentieel onderdeel van een groter, meer geïntegreerd netwerksysteem, dat gekenmerkt wordt door digitale connectiviteit en innovatie.

Gc2

De presentatie van Bart van Riessen van Poort8 sloot naadloos aan op het voorgaande thema met de focus op 'Digitaal samenwerken op een open en eerlijke basis'. Hij introduceerde het HeyWim Container Tracking-systeem, dat gedetailleerde informatie biedt over de reis van een container, toegankelijk via diverse kanalen zoals WhatsApp, Telegram en hun website. Een essentieel aspect van zijn presentatie was het belang van eerlijk digitaal samenwerken en datadelen, waarbij data-eigenaren controle behouden over hun data. Dit omvat een level playing field waarbij data beschikbaar is onder generieke voorwaarden voor diverse dienstverleners. De ontwikkeling van het Hey Wim-systeem, een bron-gebaseerde berichtenservice die via eenvoudige clients zoals WhatsApp werkt, werd ook besproken. Dit systeem zorgt voor veilige toegangscontrole, waarbij alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen en bronbezitters deze toegang beheren. Van Riessen sloot zijn presentatie af met een demonstratie van HeyWim op de experience fair van het evenement, waarbij hij de directe beschikbaarheid van het systeem via hun website benadrukte.

Na Bart van Riessen's presentatie tijdens het Greening Corridors event, kregen deelnemers de kans om de experience fair te bezoeken. Highlights waren de stand van Logistiek Digitaal, met Tessa Leijssenaar en Laura van Swigchum, die mkb-bedrijven ondersteunden om 'digital ready' te worden. Een ander hoogtepunt was het SAVED-initiatief met een schaalmodel van een op afstand bestuurbare en autonome vrachtwagen, wat de ontwikkelingen in autonome vervoerstechnologieën illustreerde. Bovendien was er een interactief spel 'You’ve got Freight!' door Amber van Oel, dat de complexiteiten van containerlogistiek op een speelse manier belichtte. Marloeke Werst presenteerde het 'Carbon Footprinting' spel, gericht op duurzaamheid in logistiek en het berekenen van CO2-footprints. Tenslotte gaf Sander Onstein van de Hogeschool van Amsterdam inzichten in het Zero Emissie Infrastructuur project, gericht op de aanpassing van infrastructuur voor emissievrije logistiek.

Gc3

De afsluitende paneldiscussie van het Greening Corridors event behandelde diepgaande vragen over digitalisering, kunstmatige intelligentie (AI) en data-uitwisseling in de logistieke sector.

1. Uitdagingen voor Logistiek MKB in Digitalisering: Nikhil Muthakana identificeerde de uitdagingen in het omgaan met grote hoeveelheden data en het potentieel van machine learning om hierbij te helpen. Ron van Duin wees op problemen zoals onbruikbare data en onaangepaste informatiesystemen. Frans Tillemans benadrukte de noodzaak om te digitaliseren met oog op efficiëntie en duurzaamheid.

2. Kansen van AI voor Logistiek MKB: Ron van Duin zag mogelijkheden voor AI in het analyseren van historische data, terwijl Frans Tillemans aangaf dat AI toegankelijker wordt voor nieuwkomers in de sector.

3. Belemmeringen in Data-uitwisseling: Nikhil Muthakana sprak over terughoudendheid in datadeling en de rol van cybersecurity. Frans Tillemans en Ron van Duin bespraken de complexiteit van datadeling en mogelijke businessmodellen eromheen.

4. Realisme van het "Physical Internet": Ron van Duin twijfelde aan de haalbaarheid op grote schaal maar erkende de noodzaak op kleine schaal. Frans Tillemans vergeleek het met de energiesector in Europa, wijzend op mogelijke nadelen van schaalgrootte.

De discussie belichtte ook de rol van overheid en wetgeving, en de noodzaak van infrastructuur en samenwerking tussen landen. Een mooie paneldiscussie met inzichten voor iedereen.

Dennis Moeke rondde het evenement af door de belangrijkste inzichten van de dag samen te vatten, waarna hij alle aanwezigen uitnodigde om de dag af te sluiten met een borrel. Hij benadrukte dat verdere samenwerking en dialoog essentieel zullen zijn en kondigde aan dat er binnenkort een uitnodiging volgt voor de volgende bijeenkomst.

Gc4