Logo kdcl img

Logistieke HBO-opleidingen organiseren gezamenlijk afstudeertafels

Start begin 2019!
30 november 2018 / 1481

Vanaf februari 2019 organiseren docenten van de logistieke opleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen en de Hogeschool Rotterdam weer zogenaamde afstudeertafels. Dat is het resultaat van een initiatief dat gezamenlijk door de KennisDC’s Logistiek en de logistieke opleidingen van de genoemde hogescholen in 2018 is uitgevoerd. Doelen zijn een hogere kwaliteit van afstudeerscripties, samenwerking van docenten Logistiek van de verschillende hogescholen en een nauwere band met de beroepspraktijk. Het concept Afstudeertafel is een voorbeeld van de verbinding in de driehoek van onderwijs, onderzoek en organisaties/bedrijven.

Enkele jaren geleden werd de afstudeertafel Zorglogistiek in het leven geroepen op initiatief van het KennisDC Logistiek Gelderland. Redenen waren toen dat studenten die op het gebied van zorglogistiek afstuderen steeds weer het wiel opnieuw moesten uitvinden, vaak alleen. Het gevolg was dat het heel lang duurde voordat ze op de goede weg waren. Daarnaast had men de indruk dat men met een intensievere kennisuitwisseling tussen zorginstellingen en tussen docenten zorglogistiek een bijdrage aan de verbetering van zorglogistieke processen in de zorgsector kon leveren.

Bij een afstudeertafel komen studenten van meerdere hogescholen tijdens hun afstudeerfase drie keer in groepen van zes tot acht studenten bij elkaar. Tijdens de sessies presenteren de studenten hun aanpak, onderzoeksmethoden en resultaten en sparren hierover met hun medestudenten. De sessies worden geleid door docenten die in zorglogistiek gespecialiseerd zijn. Daardoor ontvangen de studenten naast de standaardbegeleiding door de afstudeerbegeleider van hun eigen opleiding input van docenten-specialisten van het betreffende vakgebied. Zo hebben ze een neutraal klankbord bij problemen waar ze tijdens het afstudeertraject tegen aanlopen.

Het concept Afstudeertafel bevordert daarnaast de samenwerking en het leren van elkaar door docenten Logistiek van de betrokken hogescholen op de specifieke thema’s. Ook de beroepspraktijk heeft hier baat bij. Ten eerste leveren de studenten kwalitatief betere afstudeerresultaten. Ten tweede hebben de bedrijfsbegeleiders van de studenten en andere vertegenwoordigers uit het beroepenveld tijdens de laatste afstudeertafelbijeenkomst de gelegenheid om met de studenten over hun onderzoek in gesprek te gaan. Er is de mogelijkheid om te netwerken met vakcollegae van andere organisaties. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor logistieke functies is dit voor hen ook een kans om kennis te maken met potentiele toekomstige werknemers.

Op basis van de goede ervaringen van de Afstudeertafel Zorglogistiek in 2018 is besloten om de afstudeertafels met nieuwe thema’s uit te breiden. Vanaf februari 2019 gaan drie nieuwe afstudeertafels van start met de thema’s Sales & Operations Planning, Supply Chain Management (Control Tower) en Synchromodaal Transport. Hiermee wordt in totaal aan 100 logistieke HBO-afstudeerders de mogelijkheid geboden de kwaliteit van hun afstudeerscripties te verhogen.