Logo kdcl img

Marktontmoeting slimme logistiek Rijksoverheid

Marktontmoeting slimme logistiek Rijksoverheid
11 oktober 2016 / 3014

Marktontmoeting

Op maandag 31 oktober 2016 organiseert de Rijksoverheid een marktontmoeting met het thema “slimme logistiek Rijksoverheid’. Je bent van harte welkom om tijdens deze middag, in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, logistiek experts en geïnteresseerde marktpartijen over de innovaties en verbeteringen voor de logistieke stromen binnen het Rijk.

Duurzame logistieke Hub!
De Rijksoverheid wil zo duurzaam én kostenefficiënt mogelijk transport ten behoeve van overheidslocaties, in ieder geval van en naar en tussen de kantoren van de Rijksoverheid, te starten in de regio Den Haag. Om deze ambitie te kunnen realiseren ligt er een groot aantal vraagstukken voor die in de marktontmoeting in sessies aan de orde komen.

De Rijksoverheid erkent het belang van duurzame logistiek. Trends in de samenleving als verdere verstedelijking, toename goederenvervoer, CO2-uitstoot, schaarse grondstoffen en toenemende aandacht voor duurzaamheid, onderschrijven het belang van een duurzame logistiek van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid wil daarom ook het goede voorbeeld geven. Mogelijk dat we op deze wijze ook een (bescheiden) bijdrage kunnen leveren aan de invulling en uitwerking van het VN klimaatakkoord van december 2015.

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame logistiek van, naar en tussen Rijksoverheidskantoren. Eén van de aanbevelingen uit de diverse onderzoeken is het organiseren van een logistiek centrum, een zogeheten Hub, in de Haagse regio. Het Rijk onderzoekt de toegevoegde waarde van een logistiek centrum voor de betrokken partijen in de logistieke keten.

Het doel van deze oriënterende marktontmoeting is met marktpartijen een laagdrempelige dialoog te voeren over vraagstukken die bij dit onderwerp leven, zodat opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers inzicht krijgen in elkaars uitdagingen, belangen, behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Beschrijving thema’s Marktontmoeting:

Innovatie & duurzaamheid

Een logistieke Hub levert een bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Dat is het uitgangspunt bij de proef die de Rijksoverheid met de gemeente Den Haag gaat uitvoeren. Hoe draagt een Hub bij aan duurzame logistieke stromen? Welke innovaties zijn er op logistiek gebied die bijdragen aan duurzaamheid? Zijn er trends, technologieën en ontwikkelingen waarmee de overheid en marktpartijen samen kunnen excelleren?

ICT Informatievoorziening

Een goede informatievoorziening ondersteunt de logistieke keten en draagt bij aan het succes van een logistieke Hub. Hoe kan een goede informatievoorziening de supply chain optimaliseren? Welke innovaties zorgen ervoor dat de klant in control blijft en geen speelbal wordt van een logistiek kunstje? Hoe organiseert de overheid haar processen rondom bestellen, voorraad houden, leveren en factureren, rekeninghoudend met een logistieke Hub? Wat zijn de valkuilen?

Toegevoegde waarde van een HUB

De toegevoegde waarde van een logistieke Hub laat zich niet eenvoudig meten, vooral omdat kosten en baten op een andere plek in de logistieke keten kunnen landen dan voorheen. Wat zijn de kosten en de baten die horen bij de verschillende onderdelen van de logsitieke keten? Hoe kunnen we de doelstellingen van de HUB meetbaar maken? Zijn hiervoor (innovatieve) tools beschikbaar? De overheid is op zoek naar een verdienmodel voor de verschillende actoren binnen de keten. Welke KPI’s zijn belangrijk om het succes van een proef met een logistieke Hub te meten?

Opschaalperspectief

De overheid start met een proef om ervaring op te doen met een logistieke Hub. Parallel aan deze proef onderzoekt zij, de mogelijkheden om op te schalen en maakt zij keuzes hoe en met wie deze opschaling plaatsvindt. Wat is het ultieme ontwikkelingsmodel voor de Rijkslogistiek, vanuit de visie van de logistieke dienstverlener? Hoe gaat de Rijksoverheid van start met de logistieke Hub en hoe breed of juist beperkt begin je in deze fase? Wanneer voeg je extra producten toe aan de Hub en wanneer is het tijd voor de transitiefase?

Logistiek management

De rijksoverheid is zich bewust van het belang van logistiek voor haar eigen bedrijfsvoering,de gevolgen van haar keuzes voor het milieu en de  bereikbaarheid. Graag onderzoekt zij actief met u de toegevoegde waarde van een logistieke Hub en staat zij tegelijkertijd open voor andere oplossingen. Zet de overheid met een logistieke Hub een goede stap? Hoe laat een Hub zich combineren met een goede service aan de klanten binnen de panden van de Rijksoverheid? Welke diensten levert een Hub in dat geval? Hoe kan ‘the last mile’ in de Haagse regio worden ingericht?

Samenwerking markt en overheid

De overheid start met een proef en wil tegelijkertijd tijdens de proef en de transitie naar de markt, samenwerken met logistieke partners.  Op welke manieren kan de overheid met de markt samenwerken in de fasen van start, groei en transitie van een Logistieke Hub? Wat hebben we van elkaar nodig en heel belangrijk: wie doet wat, hoe kijkt u aan tegen het eigenaarschap van de Hub? Welke functies van de Hub kunnen door het Rijk zelf worden uitgevoerd en verandert dat tijdens de transitiefase of exploitatiefase?

Meld u nu aan.