Logo kdcl img

Netwerk DAC

Aanleiding Mede door technologische ontwikkelingen verzamelen we steeds...
06 december 2020 / 5227

Aanleiding

Mede door technologische ontwikkelingen verzamelen we steeds meer data. Dat is zeker ook zo in de logistiek. Denk bijvoorbeeld aan telematicasystemen die continu gegevens over de positie van vrachtwagens verzamelen of aan de toepassing van RFID-technologie waardoor producten van deur tot deur gevolgd kunnen worden. De kansen die deze data biedt, zijn legio; van het optimaliseren van transportplanning, voorraadgroottes en order-pick processen tot het verbeteren van vraagvoorspellingen stroomopwaarts in supply chains, het delen van data in de keten om samenwerking te verbeteren en zelfs het ontwikkelen van nieuwe concepten en businessmodellen.

Met de grotere beschikbaarheid van data en tevens meer mogelijkheden voor analyse en het genereren van inzichten (ook wel Data Science genaamd) ontstaan kansen. Onderzoek laat zien dat het gebruik van data daadwerkelijk tot betere bedrijfsprestaties leidt. Het stelt bedrijven in staat om sneller en accurater complexe beslissingen te nemen.

Het zijn echter nog met name grotere ondernemingen die effectief gebruik weten te maken van data. Voor mkb-bedrijven liggen er nog veel kansen. Deze bedrijven zijn over het algemeen nog weinig gewend aan het gebruik van data. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan mogelijkheden, kennis en capaciteit, om actief met data aan de slag te gaan. Het creëren van een data-gedreven organisatie wordt door mkb’ers gezien als een brug te ver. De stap om te ontwikkelen op het gebied van data wordt als groot ervaren, waar ondernemers wel over nadenken, maar niet aan beginnen.

Echter, de noodzaak om met data aan de slag te gaan, wordt steeds crucialer. Om de concurrentie bij te benen, en liefst een stap voor te zijn, is het belangrijk om snel en accuraat te kunnen reageren. Inzicht in de organisatieprestatie onderbouwd door feiten, en actief datagebruik om betere beslissingen te kunnen nemen, is essentieel

 

Doelstelling

In het Netwerk DAC onderzoeken we hoe data gedreven logistiek in Gelderland naar een hoger niveau getild kan worden en geven we hier handen en voeten aan door het vormen van een learning community (een leernetwerk) gericht op de ontwikkeling van data analyse competenties bij de deelnemers. We onderzoeken waar logistieke ondernemingen op dit moment staan op het gebied van het gebruik van data en inventariseren welke vragen en (latente) behoeften er zijn op dit vlak. In samenwerking met professionals van bedrijven en studenten van verschillende opleidingen formuleren we situatieafhankelijke actieplannen om het datagebruik in de logistiek te ontwikkelen en voeren we verdiepende discussies in een reeks DAC Sessies ondersteund door het expertnetwerk Data Driven Logistics. Netwerk DAC helpt om bedrijven in de actiestand te krijgen, maakt inzichtelijk waar acties liggen, en geeft handvaten om hier mee aan de slag te gaan. Deelnemende bedrijven gaan actief aan de slag om het datagebruik in hun organisatie te professionaliseren.

 

Hoe doen we dat concreet

Bij interesse in DAC wordt een voorbereidend gesprek gepland om de doelen van Netwerk DAC en de organisatie af te stemmen. Vervolgens wordt samen naar datagebruik binnen de organisatie gekeken, en een actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt de basis voor de ontwikkeling van de organisatie, welke ondersteund wordt door het aansluiten bij de sessies van Netwerk DAC: tien sessies per zes maanden, waarbij samen met andere bedrijven de discussie aangegaan wordt op gebied van datagebruik binnen de logistieke bedrijfsomgeving. Bij invulling van concrete vragen ondersteunt Netwerk DAC op gebied van kennis en contacten. Tevens zullen onderdelen van het actieplan gekoppeld worden aan studentopdrachten, waarmee studenten aan de slag gaan met concrete (onderzoeks)projecten. Netwerk DAC helpt bij het vinden van de juiste studenten voor de organisatie.

 

Financieel

Bedrijven kunnen kosteloos meedoen aan Netwerk DAC. Dit wil zeggen: er hoeft niet betaald te worden voor deelname aan de sessies.

Uiteraard worden er wel kosten gemaakt. Welke kosten worden er gemaakt en hoe worden deze gedekt?

 

Medewerkers bedrijven:

Om deel te nemen in Netwerk DAC, dient uiteraard iemand aan te sluiten bij het netwerk. Dit houdt in dat een medewerker van het bedrijf “DAC-er” wordt, en aan sluit bij de DAC sessies: Tien dagdelen per half jaar. De kosten voor inzet van de medewerker wordt gedragen door het bedrijf.

 

Studentkosten:

Binnen Netwerk DAC worden studenten aan bedrijven gekoppeld om een praktijkopdracht uit te voeren ten gunste van het bedrijf. Welke opdracht en wat voor een student dit is, hangt af van het actieplan van het bedrijf. In geval van een stage of afstudeeropdracht is het normaal dat de student een stagevergoeding ontvangt, welke wordt betaald door het bedrijf waar de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Organisatiekosten:

Binnen Netwerk DAC wordt door de HAN invulling gegeven aan een projectteam. Dit team zal gezamenlijk zorg dragen voor het organiseren van het netwerk en de bijbehorende sessies, het koppelen van studenten, het begeleiden van de bedrijven bij het opstellen van een actieplan, etc.. In principe vallen hieronder alle projectkosten. Waar het gaat om onderzoekskosten en het begeleiden van studenten, wordt dit gedragen door HAN. Alle extra kosten buiten de reguliere onderwijs en onderzoekstaak worden overgenomen door Logistics Valley, middels een subsidie van Provincie Gelderland.

Met andere woorden: deelnemen aan Netwerk DAC is gratis, mits je zelf actief mee doet!

 

Wat levert het op:

Als bedrijf ga je actief aan de slag met datagebruik binnen je organisatie. Een medewerker krijgt de opdracht en vrijheid om hier actief mee aan de slag te gaan, en zal dankzij Netwerk DAC structuur krijgen om hier invulling aan te geven. Binnen het netwerk doet de medewerker de nodige kennis op, komt hij/zij in contact met medewerkers van andere bedrijven die hier actief mee bezig zijn, en worden handvaten geboden om voortgang te boeken. Datagebruik binnen de organisatie wordt centraal op de agenda gezet.

Insights artikel Flyer_DAC_groot_versie_3.pdf