Logo kdcl img

Logistiek planner van de toekomst

#logistiek planner
09 mei 2018 / 2326

Inleiding  

De eisen die aan logistieke planning worden gesteld worden steeds hoger. Marges zijn laag in transport, de filedruk neemt toe en klanten worden veeleisender. Hierdoor is het efficiënt en effectief kunnen plannen van logistieke goederenstromen essentieel voor een gezond bedrijfsresultaat. Ook vanuit de overheid is de druk op een goede planning waarneembaar, denk aan het incorporeren van venstertijden, het stimuleren van synchromodaal transport, het zoeken naar bundelingsmogelijkheden, het gebruik van milieuzones en discussies over rekeningrijden.  

Verwacht wordt dat het aantal vacatures voor hoger logistiek personeel tussen 2015-2020 met ruim 21 procent groeit, terwijl de arbeidsmarktinstroom van hbo- en wo gediplomeerden in diezelfde periode met slecht 9 procent toeneemt. Er is onder ander veel vraag naar werkvoorbereiders en planners. Deze beroepen zijn goed voor een kwart van het totaal aantal vacatures. In 2016 was zo’n 20 % van de beroepen planner, werkvoorbereider en supply chain manager al moeilijk vervulbaar (Panteia, 2017).  

In de huidige arbeidsmarkt is er sprake van een upgrading van de hogere logistieke beroepen. Van huidige en toekomstige logistici wordt steeds meer vereist dat zij naast het hebben van vakinhoudelijke –en softwarekennis ook flexibeler, innovatiever en breder inzetbaar zijn. De logistiek planner van de toekomst zal dus moeten beschikken over een combinatie van hard en soft skills (T-shape profile). De zittende planners en hét logistiek onderwijs zijn op dit moment onvoldoende geëquipeerd op veranderde en hogere eisen (Panteia, 2017).  

Aanleiding voorstel  

In het huidige werkklimaat volgen sociale- en ICT innovaties elkaar in rap tempo op en bieden logistiek dienstverleners en verladers de kans om nog beter in te spelen op de behoeften van de klant. Vanuit recente arbeidsmarktonderzoeken (Strategem, Hays, Panteia, YACHT) komt naar voren dat de vereiste beroepscompetenties van de toekomstbestendige logistieke planners continu aan verandering onderhevig zijn. Voor de transportplanner in het bijzonder geldt dat deze steeds geavanceerdere planningstools ter beschikking om aan deze toenemende eisen te kunnen voldoen, zoals TMS en APS software. Het vereist echter aanzienlijke kennis en kunde, maar ook sociale innovatie en goede skills om met deze tools te kunnen werken en de voordelen die ze in potentie bieden daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Er is een situatie ontstaan dat de beroepscompetenties van zittende planners duurzaam dienen te worden geüpgraded, zodat de logistiek professional wel kan blijven voldoen aan de vereisten vanuit de arbeidsmarkt. Daarnaast is de situatie ontstaan dat in het huidige curriculum van de logistieke hbo-opleidingen onderdelen met betrekking tot logistieke planning versnipperd aanwezig zijn. Ook is de vraag of deze onderdelen nog actueel zijn. Het is een mooie uitdaging voor de KennisDCs en de onderwijsinstellingen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan vernieuwing van het onderwijs die resulteert in het vergroten van het innovatievermogen en de efficiency van logistiek dienstverleners en verladers.   

Doel

Het doel van dit project is om:

· Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde inventarisatie van de beschikbare kennis en informatie bij de KennisDC hogescholen en de “gap analyse” tussen de vraag vanuit het werkveld en het aanbod vanuit de hogescholen worden aan de hand van een actieplan deliverables ontwikkeld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het werkveld en de aangesloten kennisinstellingen en partners van het KennisDC, teneinde de competenties op het gebied van logistieke planning verder te ontwikkelen op hbo-niveau,

· die naar inzicht van de kennisinstellingen zelf kunnen worden ingezet in post-initieel onderwijs en initieel onderwijs (bijvoorbeeld in minor of in het reguliere curriculum van associate degree of bachelor (voltijd, duaal, deeltijd).   

· een Community of Practice van logistieke planners te bouwen zodat continue kennisuitwisseling met het werkveld plaatsvindt.

Kortom, het eindresultaat van dit project is een programma van modules die kennisinstellingen naar eigen inzicht kunnen inzetten in het initieel of post-initieel onderwijs. Het uiteindelijke doel is om voor Nederland over betere logistieke planners te laten beschikken waar het werkveld echt op staat te wachten. 

Inhoud


Gerelateerd nieuws